• ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว
  • เม็ดข้าวไทยเจริญกิจ
  • ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว
  • ร้านไทยเจริญกิจขายข้าว
  • ร้านไทยเจริญกิจ
  • ไทยเจริญกิจ เมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ข้าว

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
20
เดือนนี้
998
ทั้งหมด
139,972

ปทุมธานี 1

ข้าวปทุมธานี 1

 

ข้าวปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่มีความหอม ความนุ่ม คล้ายข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้าวใหม่ต้นฤดู จะหอมเป็นพิเศษ สามารถปลูกได้ในพื้นที่ชลประทานทั่วไป และสามารถปลูกได้ตลอดปี

โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา ได้มีการทดลองปลูกข้าวปทุมธานี 1 ในฤดูกาลนาปรัง ปี 2556 โดยได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ในการปลูกข้าวปทุมธานี 1 นี้ มีการปลูก 2 แบบ คือ ปลูกแบบนาดำจำนวน 6 ไร่ และปลูกแบบนาหว่าน จำนวน 8 ไร่ สำหรับนาดำจะใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะกล้าจำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ และ สำหรับนาหว่านจะใช้เมล็ดพันธุ์ 20 กิโลกรัมต่อไร่

การทดลองปลูกแบบนาดำ

ตั้งแต่เริ่มเพาะกล้าพบว่าต้นกล้ามีการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิต่ำทำให้กล้ามีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเพาะกล้าประมาณ 40 วัน จึงจะสามารถนำไปปลูก แต่ตามลักษณะของข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสง จึงสามารถปลูกได้ตลอดปี

รูปดำนา


หลังจากปักดำประมาณ 30 วัน ทำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพสูตร ทอง1 เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต และพบว่าข้าวที่ปักดำมีการเจริญเติบและเริ่มแตกกอ

รูปหว่าน และฉีดพ่นปุ๋ย


การเจริญเติบโตของปทุมธานี 1 จากการสังเกตพบว่าหลังจากปลูกข้าวมีการเจริญเติบโตดี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเข้าสู่สภาวะปกติ ไม่หนาวจัด

จากการทดลองปลูกในพื้นที่โครงการฯ พบว่า ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 56 ข้าวมีการเจริญเติบโตสามารถเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งในการเก็บเกี่ยวจะเครื่องจักรกล (รถเกี่ยวนวดข้าว) เนื่องจากปลูกในพื้นที่มาก และประหยัดเวลาและค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว

รูปเกี่ยวข้าว


การปลูกข้าวปทุมธานี 1 ในฤดูนาปรัง แบบวิธีการนาดำนี้ ได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 5,195 กิโลกรัม เฉลี่ยเป็นผลผลิตต่อไร่ประมาณ 866 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือว่าได้ผลผลิตสูงเป็นที่น่าพอใจ

 

การทดลองปลูกแบบนาหว่าน


ในการปลูกข้าวแบบนาหว่านนั้น จะทำการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ข้าวงอกก่อน แล้วนำไปหว่านในแปลงนา ซึ่งทางโครงการฯ ได้มีการใช้เครื่องหว่านข้าวช่วยในการหว่าน เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ ในการทำนาหว่านจะต้องมีการปรับพื้นที่แปลงให้มีความสม่ำเสมอ และต้องทำร่องน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวก เพื่อไม่ให้น้ำขังเพราะถ้ามีน้ำขังจะทำให้ข้าวที่หว่านในบริเวณนั้นเสียหาย ซึ่งการปลูกของโครงการฯ ก็พบว่าข้าวบางส่วนในพื้นที่ที่มีน้ำขังไม่สามารถระบายน้ำออกได้หมดนั้นเน่าเสียหาย จึงต้องการทำการดำซ่อม 

หลังจากดำซ่อมข้าวที่เสียหายแล้ว ก็บำรุงรักษาตามปกติ โดยโครงการฯ จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด และสารชีวภาพในการบำรุงรักษา และพบว่าการปลูกแบบนาหว่านนั้น จะพบปัญหาคือวัชพืชจะขึ้นเยอะ ซึ่งการจัดการของโครงการฯ จะใช้แรงงานคนในการถอนออก หลังจากหว่านข้าวประมาณ 114 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

การปลูกข้าวปทุมธานี 1 ในฤดูนาปรัง แบบวิธีการหว่านนี้ ได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 4,915 กิโลกรัม เฉลี่ยเป็นผลผลิตต่อไร่ประมาณ 614 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือว่าได้ผลผลิตสูงเป็นที่น่าพอใจแต่จะได้ผลผลิตต่ำกว่าการปลูกแบบนาดำ

 

Copyright : 2014 www.tjk-riceseed.com
Design & Developer By Cw.in.th